Den osynliga arbetsmiljön - om hjälparbete i bostäders hygienrum

Gudrun Linn, Eva Andrén, Jan Paulsson

Abstract


Med utgångspunkt i de politiska besluten i mitten av 1980-talet om allas rätt till eget boende och hjälp i hemmet har författarna genomfört ett forskningsprojekt om hygienrumsutformning. I artikeln diskuteras badrummet som kritisk punkt i hemtjänstpersonalens arbetsmiljö, ställt i relation till samhällets styrmedel för byggandet. Även projektets begrepps- och metoddiskussion berörs.

---------

Rättelse (från nr. 4-1991)

I Tidskrift för Arkitekturforskning nr 3,1991, har artikeln "Den osynliga arbetsmiljön" av Gudrun Linn, Eva Andrén och Jan Paulsson, drabbats av flera missöden.

1) På s 126 skall det översta citatet vara uppdelat i tre delar enligt följande:

alla har rätt till en bostad där friheten och integriteten är skyddad,

de som behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring eller som mer än tillfälligt behöver medicinsk eller annan vård har rätt att få sådan hjälp i bostaden,

alla människor, oberoende av behovet av stöd, hjälp och vård, har rätt till en bostad med god tillgänglighet och god utrymmes- och utrustningsstandard i en miljö som ger förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

2) Längre ner på s 126 skall citatet vara både citat och löpande text enligt följande:

I god tillgänglighet ingår att behov av personlig assistans kan tillgodoses i bostaden ---
Genom att behov av personlig assistans skall tillgodoses i bostaden blir bostäderna en arbetsmiljö i större utsträckning än hittills.

3) På s 129 skall det översta citatet i stället vara löpande text enligt följande:

I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1990:18 sägs att yrkesinspektionens roll i det löpande arbetsmiljöarbetet huvudsakligen är informerande. Inspektionsbesök i hemmet kan företas av "särskild anledning", exempelvis om ett olycksfall inträffat som behöver utredas. I skriftens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna anges beträffande hemtjänsten och hemsjukvården att belastningsskador är de oftast anmälda arbetsskadorna. Hjälp vid toalettbesök utgör en av de arbetsinsatser som förorsakar belastningsskador. Möjligheterna att göra tekniska arbetsmiljöförbättringar på arbetsplatsen sägs dock kunna vara begränsade. Detta stärker vår ståndpunkt att en bra planering måste göras från början och att riktlinjer måste finnas.

4) Vid utskriften hade dessutom de två sista referenserna inte kommit med:

Statens planverk (1983): Svensk byggnorm, SBN 1980. Utgåva 2, Liber Förlag, Stockholm.
Wright, Gwendolyn (1980): Moralism and the Model Home. The University of Chicago Press, Chicago.

Vi beklagar att det har blivit fel.
Christina Redvall
Gunilla Enhörning


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.