Miljöetik, didaktik och mobilitet i nordisk landskapsarkitektur?

David Kronlid

Abstract


Till grund för denna reflekterande essä genomfördes en läsning av landskapsarkitekturens tanketraditioner i nordiskt perspektiv utifrån de tre forskningsfälten miljöetik, didaktik och mobilitet. Essän väcker många frågor och syftar till att lyfta fram att landskapsarkitekturens tanketraditioner på flera sätt överlappar dessa forskningsfält. Bland annat diskuteras hur disciplinen landskapsarkitektur relaterar till miljöetikens och miljödidaktikens natursynsforskning, didaktikens läroplansteoretiska forskning och forskning om transformativt lärande. Frånvaron av referenser eller överlappningar med den nya sociologiska mobilitetsforskningen kommenteras och artikeln avslutas med en kommentar om transformativa möjligheter med landskapsarkitektur i ett post-normalt tillstånd.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.