Stadens stråk och territorier

Mattias Kärrholm, Rickard Persson

Abstract


Morfologiska och typologiska beskrivningar av stadens rumsliga strukturer har följt arkitekturämnet sedan Hippodamus och varje generation arkitekter har tillägnat sig mer eller mindre känsliga begreppsapparater för att hantera stadens gestaltningsnivåer. Från rutnät till boulevarder,
från marknadsplatser till tunnelbanor, så har staden aldrig varit ett ämne som kunnat reducerats till en eller annan disciplin. Samtidigt har studiet
av staden alltid varit som mest centralt i arkitekturämnet. Från palats, kyrkor och stadsportar till infillprojekt och kontorsomvandlingar
så har arkitekturgestaltningens arena, dess raison dêtre,
till en del alltid varit knuten till staden. Men ingenting verkar peka på
att vi därför har uttömt möjligheterna att forska kring staden.
Vår forskning har staden som objekt. Forskningen fokuserar på stadens offentliga rum och dess kopplingar till rumslig praxis. Tankarna kring staden tar sig både uttryck i teoretisk utveckling och i empiriska studier. De empiriska studierna är fokuserade till Malmö Nordens sjätte största stad. Det teoretiska arbetet omfattar bl.a. begreppsutveckling och beskrivningsmodeller kring staden. Forskningen bedrivs som två självständiga projekt med fokus på territorier respektive stråk.
Tidsmässigt har det första av dessa projekt kommit ungefär halvvägs medan det andra nyligen har påbörjats.

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.