New PhD Thesis on Housing from the 1960s to 1970s from Aarhus School of Architecture

http://arkitekturforskning.net/public/site/images/trond/program-tp_731

 

Dansk abstrakt

Arkitektoniske strategier for transformation til moderne boliger. Kvalitative parameter til analyse af bæredygtighed af 1960- og 1970ernes sociale betonelementbyggerier i Danmark.

Der er en stigende interesse i bæredygtigt design indenfor arkitekturen, selvom det er kontekstuelt, anfægtet og nødvendigvis afhænging af de skiftende om omstændigheder. Ved renovering er bærdygtighed typisk endnu sværere at indkredse, da det ikke er muligt eller anbefalelsesværdigt at have en overordnet definition der passer til alle tilfælde. Ikke desto mindre er definitionen af bæredygtige parametre, evaluering af sådanne initiativer og feedback fra bæredygtige koncepter til den akademiske verden og i praksis, en udfordring for arkitekter. I Danmark estimeres det at mere end 80% af det fremtidige arbejde for arkitekter vil være renoveringsopgaver.  Danmark har et mål der ikke kun medfører en reduktion i energiforbrug men også en forbedring af sociale- og arkitektonisk kvalitet af eksisterende bygninger, hvorfor bæredygtig renovering har en stigende betydning. Indenfor ingeniørvidenskab og bygningsforskning vil analyser af bæredygtige renoveringer typisk fokusere på hvad der kan måles og visualiseres, hvorimod det i en arkitektonisk kontekst også er vigtigt at overveje de kvalitative erfaringsmæssige parametre relativt til en bygnings type, alder, brugere og fremtidsplaner.

Denne afhandling omhandler bæredygtig transformering af moderne boligbyggerier i Danmark. Forskningen er præsenteret i et monografisk format, som en udvidet begrundet argumentation for at inkludere kvalitative arkitektoniske parametre i diskussionen om bæredygtig transformering af sociale betonelementbyggerier i Danmark.

Udgangspunktet for forskningen er observationen, at bæredygtighed ved arkitektoniske renoveringer af denne type bygninger er dårligt defineret og derfor ikke udføres så godt som den kunne. Der er ingen kvantative rammer der anerkender den moderne kulturarv og dens potentiale for genopretning, den danske velfærdsstats specifikke sociale kontekst for socialt boligbyggeri og den tilhørende økonomiske kontekst, eller værdien af renovering som alternativ til den dyre indbyggede energi i materialer, affald og arbejdskraft i forbindelse med nedrivning.

Formålet med denne forskning er at analysere den nuværende renovering af præfabrikerede byggerier fra 1960- og 1970ernes moderne byggerier for at udvide mængden af kriterier for bæredygtig renovering af denne type byggerier ved at foreslå arkitektonisk bæredygtige overvejelser.

De anvendte metoder er kvalitative metoder af historisk studie og analyser, interviews og case- studie metodologi. Argumentationen udvikles gennem tematiske kapitler, der hver især underbygger argumentationen og resulterer i syntese og konklusioner. De to første kapitler beskriver den generelle afgrænsning og rammerne for studiet. Det tredje kapitel beskriver metodologien. De efterfølgende fire kapitler præsenterer data og fremlægger argumentationen for projektet for at teste hypotesen. PhD emnet udforsker specifikke aspekter af fire meget store relaterede temaer i arkitektonisk design: Modernisme; beboelse; bæredygtighed og bygningstransformation. På grund af kompleksiteten og den multi-facetterede natur af problemet må de hver især betragtes seperat samt relateres til hinanden. Hver af disse emner bliver diskuteret specifikt for at underbygge argumentationen.

Et hovedtema i studiet er disse bygningers position i kontekst af den danske velfærdsstats modernisme og som en vigtig del af den danske bygningsarv. Forskningen identificerer unikke karakteristika indenfor arkitektonisks bæredygtighed og afdækker specifikke holdninger til disse byggerier relateret til arkitektonisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Fire eksemplariske eksempler på danske boligbyggerier fra denne tidsperiode analyseres: hvad kan der læres af disse projekter og hvorfor var eller er de hædret? Ikke alle aspekter af modernismen lever op til vores nuværende krav og ambitioner. Der foretages en analyse af følgende komplekse arkitektoniske spørgsmål: Hvar er værd at beholde? Hvad er de bedste dele af Modernismen og hvilke holdninger til bæredygtig fandtes i de eksisterende bygninger som vi kan tage ved lære af?

Denne forskning navigerer i det potentielt meget store emne bæredygtig transformation, og fokuserer på de meste relevante teorier der er relevant for arkitekturen for at understøtte argumenterne i denne forskning. Som basis for case studiet, samles der eksempler på bærdygtig renoveringer i et state of the art-katalog som analyseres. Denne samling af 20 eksempler giver den indledende documentation for de varierende strategiske og arkitektoniske tilgangsvinkler til moderne dansk bæredygtig transformation af bygninger. Ud fra dette præsenteres fire “strategier til genbrug”: Genbrug af bygninger, genopretning, energirenovering og social tilpasning. Der præsenteres en analyse af arkitektoniske bæredygtige overvejelser og der argumenteres for at holistiske “bæredygtige” renoveringer er dem der tager hensyn til fire hovedemner: miljømæssig, sociale, økonomiske og såvel “arkitektoniske” parameter. En af konklusionerne er, at for at kunne leve op til de “arkitektoniske” parameter og derfor også for at renoveringen af denne type bygning kan blive betragtet som “arkitektonisk” renovering, skal renoveringen 1) Forbedre lyskvaliteten; 2) etablere nye eller forbedre eksisterende rumlige oplevelser; 3) genoverveje eller forbedre forbindelsen til udearealer.

De fire renoverings casestudier vurderes individuelt og i diskussionskapitlet analyseres disse ud fra de enkelte temaer. De fire casestudier er: Blok 15 i Varbergparken ( bygget 1972-1981 af O. Bank-Rasmussen) renoveret i 2013 af CF Møller, Kanal kvarter lejlighederne i Alberstslunds Syd (bygget 1963-1968 af Vigo Møller-Jensen, Tyge Arnfred, Mogens J. Pedersen og Jørn Ole Sørgensen fra Fællestegnestuen), renoveret i 2009 af NOVA5, Urbanplanens boligkvarter (bygget 1965-1971) renoveret 2007-2010 af JJW arkitekterne og Gyldenrisparken (bygget 1964-1965 af arkitekt Svend Fournais og Hans Ole Christiansen), renoveret i 2012 af Witraz, Vandkunsten og Wisenberg. Casestudierne analyseres med hensyn til de arkitektoniske kvaliteter af deres renoveringen; hvorledes de adresserer de nuværende forventninger til bæredygtighed; hvorledes de adresserer deres kulturarv og historie i renoveringen, især deres oprindelige moderne koncepter. En af hovedkonklusionerne er at problemet strækker sig ud over den enkelte bygning, når social, arkitektonisk og bærdygtig transformering af disse bygninger foretages er det nødvendigt at betragte bygningen I dens kontekst og indarbejde kvarterets forskellige blanding af anvendelser, densitet og diversitet.

Denne afhandling konkluderer at mens ingen af eksemplerne er benchmarks eller særligt gode eksempler på miljømæssig bæredygtighed sammenlignet med hvorledes det udføres indenfor nybyg, er der nogle vigtige ting der kan læres af disse renoveringsprojekter. Arkitektonisk må vi engagere os i disse bygninger fordi en vigtig materiel kultur i denne generation af bygninger er på spil. Efterkrigstidens danske sociale boligbyggerier må studeres yderligere i en bæredygtig kontekst for at finde den bedst mulige fremtid for denne moderne kulturarv.

 

English Abstract
There is increased interest in sustainable design in architecture, although the term is contextual, contested and necessarily dependent on changing circumstances. In the case of a renovation, the concept of sustainability is typically even more difficult to pin down, as it is not possible or preferable to have one overarching definition to suit all situations. Nevertheless, the defining of sustainable parameters, the evaluation of such initiatives, and the feedback of sustainable concepts into academia and into practice are worthy challenges for architects. In Denmark, it is estimated that more than 80% of future work for architects will be renovation. Nationally, there is a goal to increase not only the energy performance, but also the social and architectural quality of existing buildings, so sustainable renovation is gaining importance. In engineering and building science research, analysis of sustainable renovations typically focus on what can be measured and observed, whereas in an architectural context, it is important to also consider qualitative experiential parameters specific to a building´s type, age, user and plans for the future.

This dissertation addresses the topic of sustainable transformation of Modern housing in Denmark. The research is presented in a monograph format, as an extended reasoned argument for the inclusion of qualitative, architectural parameters into the discussion of sustainable transformation for multi-story prefabricated concrete social housing in Denmark.

The starting point for the research is the observation that in architectural renovations to this type of building, sustainability is poorly defined and therefore not carried out as well as it could be. There is no quantitative framework that acknowledges Modern heritage and its potential for rehabilitation, the specific social context of Danish welfare state social housing and the associated economic context, or the value in renovation for example as an alternative to the costly embodied energy in materials, waste and labour of demolition.

The objective of the research is to analyse the current renovations to prefabricated 1960s and 1970s Modern housing in Denmark to enlarge the scope of criteria for sustainable transformation to this particular type of building by proposing architectural-sustainable considerations.

The methods used are the qualitative methods of historical study and analysis, interviews and case study methodology. The argumentation is advanced through thematic chapters, each building the argument and resulting in synthesis and conclusions. The first two chapters provide the general boundaries and context of the study. The third chapter presents the project methodology. The next four chapters provide the data and advance the argumentation of the Project in order to test the hypothesis. The PhD topic explores particular aspects of four very large, interconnected themes in architectural design: Modernism; housing; sustainability; building transformation. Due to the complexity and multi- faceted nature of the problem each must be considered separately and as well related to each other.
Each of these themes is discussed in a precise way in order to build the argument.

The research positions these buildings in the context of Danish Welfare state Modernism as an important part of Danish housing heritage. The research identifies unique architectural-sustainable characteristics and uncovers particular attitudes to these buildings relating to architectural, social and environmental sustainability. Four exemplary examples of Danish housing estates from this time are analyzed: what can be learned from these projects and why were they revered?  Not all aspects of Modernism hold up with regard to our current needs and aspirations. Analysis of the following complex architectural questions is undertaken: What is worth keeping? What are the best parts of Modernism and which attitudes to sustainability were present in the existing buildings that we can learn from?

The research navigates the potentially very large topic area of sustainable transformation, drawing out the most relevant theories applicable to architecture to advance the argument of the research. To lay the groundwork for the Case Studies, a state of the art “catalogue” of sustainable renovation examples is assembled and analyzed. This collection of 20 examples provide initial evidence for the varied strategic and architectural approaches in contemporary Danish sustainable building transformations. From this, four “Strategies of Reuse” are presented: Building Recycling; Rehabilitation; Energy Renovation; Social Retrofitting.  An analysis of architectural-sustainable considerations is presented and it is argued that holistically “sustainable” renovations are those where a building considers four key aspects: environmental, social, economic, and as well “architectural” parameters. A finding is that in order to meet “architectural” parameters, and therefore for a renovation to this kind of building to be considered an “architectural renovation” the renovation must 1) improve the quality of light; 2) create new or enhance existing spatial experiences; 3) reconsider or improve the connection to outdoors.

The four renovation case studies are considered individually and then in the Discussion chapter they are analyzed thematically. The four case studies are: Block 15 at Varbergparken (estate built 1972-1981 by O. Bank-Rasmussen), renovated in 2013 by CF Møller, the Canal Quarter Apartments at Albertslund Syd (development built 1963-1968 by Viggo Møller-Jensen, Tyge Arnfred, Mogens J. Pedersen and Jørn Ole Sørensen of Fællestegnestuen), renovated in 2009 by NOVA5, Urbanplanen Housing Estate (built 1965-1971) renovated 2007-2010 by JJW Architects and Gyldenrisparken (built 1964-1965 by architects Svend Fournais and Hans Ole Christiansen), renovated in 2012 by Witraz, Vandkunsten, Wissenberg. The case studies are analyzed in terms of the architectural qualities of their renovation; how they address current expectations about sustainability; how they address their heritage and history of renovations on the site, in particular the Modern concepts important when they were designed. A main finding is that the problem extends beyond building: when socially, architecturally and sustainably transforming these buildings it is necessary to consider the building in its context and at neighbourhood scale incorporating a mix of uses, density, and diversity.

The dissertation concludes that while none of the examples are benchmarks, or even particularly good examples of environmental sustainability as practiced in Danish architectural culture in new buildings, there are some important lessons to be learned from these renovations. Architecturally, the material culture of an important generation of buildings is at stake. Further research into the sustainable transformation of Danish social housing is necessary to spark discussion about what can and will be the future of these buildings.