New PHD on landscape and cityscape from Aarhus School of Architecture

http://arkitekturforskning.net/public/site/images/trond/annoncering-marie-markman-nett2_731

A summary of the dissertation is available at www.aarch.dk. The dissertation is accessible for viewing at the Library of Aarhus School of Architecture

 

ABSTRACT


This dissertation addresses how landscape can have a more prominent and present role in the urban space and create new connections in otherwise fragmented urban areas. The dissertation is based on three artistic works made during a PhD employment at the Aarhus School of Architecture (AAA) in the years 2011 – 2014: The first work is an edible landscape made in collaboration with students from AAA in between the lanes of a road with heavy traffic / Traffic Island Edible Landscape (2012). The second work is an edible garden in a private garden, made by the American artist Fritz Haeg and as well in collaboration with students from AAA / Edible Estates: Prototype Garden #14: Aarhus; Denmark (2013). The third work is a public seminar where it was discussed, whether urban agriculture positively can have a more pronounced role in urban planning / Urban Agriculture: Edible Estates and the Mega Cities of Tomorrow (2013).

Based on the process of the making of the works, reflections about the artistic methods used in the project and their contribution in a research context, the content of the dissertation is as follows:

At the seminar Urban Agriculture: Edible Estates and the Mega Cities of Tomorrow (2013) the Anthropocene (in the meaning that human activity has made change at a planetary level) is stated as a possibly starting point for new approaches towards forming the urban space - a starting point that involves aesthetic, ecologic, economic and social aspects.

In the dissertation it is addressed, how during war and crises, there are examples of urban areas being remodelled by small-scale changes, individual projects of making landscape in light of social objectives. Historical urban gardening projects related to periods of war are one example of changes during crisis initiated in order to survive or/and to create a sense of unity. Another example is how artists throughout history have pointed at necessary changes in society, among others by transforming urban sites in order to discuss aesthetic, ecological, political and social issues related to urban areas and planning. Furthermore it is pointed out that today globally there is a gap between informal, bottom-up urban developers and national development programs and legislation. This gap could benefit from being bridged in the ethics of the architectural profession.

The Anthropocene addresses new knowledge and methods. The approach in this research is thinking and working transdisciplinarily and creating new perspectives through transformations of urban places. Here the imagination of what the urban could be, has a central role.

The term making landscape is introduced as a way of influencing behaviour, values and ways of living. The method explores the boundaries between practice and research and uses displacements of familiar ways of working to discuss the role of landscape. The term landscape sprawl is introduced as research strategy and as a countermove to urban sprawl and defines aspects of transdisciplinarity. The method, which is based on an artistic critical practice, leads to a different form of planning by generating new questions. The works Traffic Island Edible Landscape and Edible Estates: Prototype Garden # 14: Aarhus; Denmark bring the discussion further and point at new displacements and questions.

The political discussions about urban agriculture, ideas about urban and rural areas as opposites is touched upon, and how transformations of the urban space can create new images that help transcend the familiar to in order to see new opportunities is presented.

Finally it is concluded, that the making of works such as Traffic Island Edible Landscape and Edible Estates: Prototype Garden # 14: Aarhus; Denmark engage the people who experience them in thoughts about the future, and in thoughts about the chain of thoughts and critical questions leading to new thoughts and questions. Furthermore it is concluded that besides landscape sprawl is seen as an artistic response to living in the Anthropocene, landscape sprawl also describes the phenomenon of urban agriculture, farming and gardening projects, which need to be regarded with more nuances.

People’s involvement and the influence it has on the questions we ask, is the central axis in building theory in the dissertation. The results of the research are presented, and the conclusion is that methods behind small-scale projects add knowledge to large-scale planning. The result leads to the question what now and to new possible starting points.

DANSK RESUME

Emnet for denne afhandling er, hvordan landskab kan spille en meget mere markant rolle i det urbane rum og skabe nye sammenhænge i ellers fragmenterede urbane områder og byer. Afhandlingen er funderet i tre værker/arbejder realiseret i forbindelse med en Ph.d. ansættelse ved Arkitektskolen Aarhus (AAA) i perioden 2011 – 2014: Det første værk er et spiseligt landskab lavet i samarbejde med studerende fra AAA i en meget befærdet vejs midterrabat / Traffic Island Edible Landscape (2012). Det anden værk er en spiselig have i en privat parcelhus-have, lavet af den Amerikanske kunstner Fritz Haeg og ligeledes i samarbejde med studerende fra AAA / Edible Estates: Prototype Garden #14: Aarhus; Denmark (2013). Det sidste er et offentligt seminar, hvor det blev diskuteret, om urban agrikultur positivt kan spille en meget mere fremtrædende rolle i byudvikling (Urban Agriculture: Edible Estates and the Mega Cities of Tomorrow (2013).

På baggrund af arbejdet med at lave værkerne, refleksioner omkring de i projektet anvende kunstneriske metoder og deres bidrag i en forskningskontekst, er indholdet i afhandlingen følgende:

På seminaret Urban Agriculture: Edible Estates and the Mega Cities of Tomorrow (2013) bliver det Anthropocene (forstået som at menneskelig aktivitet har afstedkommet ændringer på et planetarisk niveau) introduceret som et muligt startpunkt for nye tilgange til at forme det urbane - et startpunkt som omhandler æstetiske, økologiske, økonomiske og sociale aspekter.

I afhandlingen adresseres det, hvordan der, i forbindelse med krig og andre kriser, er eksempler på, at byområder bliver re-modelleret gennem små ændringer - individuelle projekter, hvor mennesker laver landskab ud fra fælles sociale mål. Historiske ’urban gardening’ projekter relateret til krigsperioder er et eksempel på ændringer under kriser iværksat for at overleve og/eller skabe fællesånd. Et andet eksempel er, hvordan kunstnere gennem historien har peget på nødvendige ændringer i samfundet bl.a. ved at transformere urbane steder og derigennem diskutere politiske, sociale, æstetiske og økologiske spørgsmål i forbindelse med byområder og planlægning. Endvidere adresseres det, at der i dag globalt er en kløft mellem græsrodsaktiviteter, der er med til at forme det urbane, og by-udviklere, ministerier og lovgivning. Denne kløft kunne drage fordel af at blive medieret i arkitektfagets etik.

Det Anthropocene adresserer ny viden og metoder. Tilgangen i dette projekt er at tænke og arbejde tværfagligt og skabe nye perspektiver ud fra transformationer af urbane steder. Her er forestillingsbilleder, af hvad det urbane kunne være, helt centrale.

Termen at ”lave” landskab introduceres som en måde at påvirke og diskutere adfærd og værdier og levemåder. Metoden udforsker grænserne mellem praksis og forskning og anvender forskydning af vante måder at arbejde på til at diskutere landskabets rolle. Termen landskabsspredning (landscape sprawl) introduceres som forskningsstrategi og et modtræk til byspredning (urban sprawl) og definerer aspekter af tværfaglighed. Metoden, som er forankret i kunstnerisk kritisk praksis, leder til en anden form for planlægning ved at bringe andre spørgsmål i spil. Værkerne Traffic Island Edible Landscape og Edible Estates: Prototype Garden # 14: Aarhus; Denmark tager diskussionen videre og peger på nye forskydninger og spørgsmål.

De politiske diskussioner om fødevareproduktion i byer, ideer om by-og landområder som modsætninger berøres, og det inddrages, hvordan transformation af urbane steder kan skabe billeder der kan hjælpe til at transcendere det velkendte og se nye muligheder.

Afslutningsvis konkluderes det, at det at lave værker som Traffic Island Edible Landscape og Edible Estates: Prototype Garden # 14: Aarhus; Denmark inddrager de mennesker, der møder dem, i tanker om fremtiden, og tanker om hvordan rækker af tanker og kritiske spørgsmål fører til nye tanker og spørgsmål. Endvidere konkluderes det at, ud over at se landskabsspredning som et kunstnerisk svar på at leve i det Anthropocene, er landskabsspredning også et fænomen af urbane agrikultur- og haveprojekter, som vi skal se meget mere nuanceret på, end vi gør i dag.

Menneskers engagement og den indflydelse det har på de spørgsmål, vi stiller, er kernen i teoriudviklingen i afhandlingen. Konklusionen er, at metoderne bag at lave lille-skala projekter tilfører viden til stor-skala planlægning. Resultatet fører til spørgsmålet om hvad nu og nye mulige udgangspunkter.